OM SKOLAN


Vårt mål är att våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa individer med en god självkänsla.
Vi vill ge dem de redskap de kommer att behöva för att i framtiden kunna möta det samhälle de lever i och aktivt kunna delta i de demokratiska processerna. Vi vill också ge våra elever en förtrogenhet med naturen och förståelse för hur de kan vara med och påverka den miljö de lever i.
Vi vill ge dem kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa på ett positivt sätt.
Vi arbetar för att eleverna ska få en förståelse för sin egen roll i samspelet miljö- natur- människa. Eleverna ska känna förtrogenhet med naturen. Vi ska ge dem kunskap om faktorer som kan påverka deras hälsa positivt.
Vi ska bedriva delar av vår utbildning utomhus.
Inriktningen mot vår profil förtydligar vi genom att:
- vår skola är medlem i Grön Flagg.
- varje läsår sätter vi upp tre miljömål som alla elever känner till och arbetar för att leva upp till.
- vi källsorterar och komposterar.
- vi har ett miljöråd som sammanträder regelbundet. Miljörådet består av elever från varje årskurs och arbetar för en trivsam yttre och inre miljö.
- miljöaspekten integreras i den dagliga verksamheten.
- det i möjligaste mån serveras ekologisk mat på skolan.
Vi ska bedriva utomhuspedagogik på ett sätt som:
- väcker våra elevers nyfikenhet och kreativitet.
- ger en vana att vara i naturen.
- tränar samarbete och sociala spelregler.
- tränar att se sammanhang och helheter i naturen.
- låter våra elever ha regelbundna "utedagar". NO-undervisningen förläggs då utomhus.
I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att få eleverna trygga i gruppen, att de ska trivas och att de ska ha roligt tillsammans.
En förutsättning för det är att eleverna lär sig ta hänsyn och att förstå hur egna känslor, ord och handlingar påverkar andra. Vi tränar också deras sociala kompetens.
Vi stärker elevernas självförtroende så att de vågar tala inför andra, säga sin mening om olika saker och svara på frågor utan att vara rädda att säga fel.
Vi arbetar med förberedande matematik och svenska. Genom vårt nära samarbete med skolan kan vi låta eleverna få gå vidare i sin egen takt och efter egen mognad.
Det ska vara roligt att gå i förskoleklass!
Natur- & miljöskolans fritidshem vill ge eleverna en meningsfull fritid med olika slags aktiviteter.
Verksamheten skall leda till att eleverna utvecklar en god social förmåga och att de finner sin identitet så väl i grupp som individuellt.
På fritidshemmen arbetar vi praktiskt och teoretiskt ute i naturen, på gården och inomhus mot läroplanen.
Det ska vara roligt att vara på Natur- & miljöskolans fritidshem!